Pojištění, na jehož základě pojišťovna za klienta uhradí, při splnění stanovených podmínek, splátky úvěru (popřípadě uhradí nesplacený dluh se splatností po datu pojistné události), nastane-li u klienta událost, předvídaná v pojistné smlouvě/pojistných podmínkách, zejména (dle souboru pojištění) pracovní neschopnost či hospitalizace pojištěného, přiznání invalidního důchodu 3.stupně, ztráta zaměstnání, či úmrtí.