Ukončení smlouvy ze strany klienta nebo věřitele. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc, Cetelem se lhůtou 2 měsíce (lhůta se počítá od kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi). V případě výpovědi je klient povinen splatit zbytek úvěru a nákladů najednou, není-li dohodnuto (např. ve VOP stanoveno) jinak.